SiamwaRe

Tag: aws

Server

AWS FTP with ubuntu 16

aws s3fs install+vsftp